Sunday, 3 November 2013

Prayer, in Syriac, prior to connecting to the Internet

Fr Z blogged a few days ago about a Prayer Before Connecting to the Internet.

Interestingly he had a Syro-Aramaic translation.

I have pasted it below using the Serto font as the Aramaic is West Syriac (Fr Z had Estrangelo Font) .ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܠܶܐܢܬܶܪܢܶܬܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽ݀ܠ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ:
ܕܰܒܪ݂ܳܐ ܠܰܢ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܰܦܩ݂ܰܕ ܠܰܢ
ܠܡ݂ܶܒܥܳܐ ܒܳܬܰܪ ܟܽ݀ܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܬ ܛܳܒܳܐ.
ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ
ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܟ
ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.
ܗ݂ܰܒ ܒܳܥܶܝ̇ܢܰܢ ܡ݂ܶܢܳܟ ܕܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ
ܕܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܣܺܕܳܪܽܘܣ ܚܰܣܝܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ
ܕܰܢ݂ܕܰܒܰܪ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܰܝܢ
ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫ̇ܳܦܰܪ ܠܳܟ
ܒܡܰܪ̈ܕܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܐܶܢܬܶܪܢܶܬܳܐ.
ܘܢܶܣ݂ܥܽܘܪ ܠܟܽ݀ܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܕܢܶܚ݂ܙܶܐ
ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ
ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ .ܐܰܡܺܝܢ܀
  

Transliteration:
Slotho qdom ma'lotho leyanternetho

Aloho mṣe aḥid kol wamtomoyo
dabro lan mṣalmokh wu phaqad lan
lmeb'o bothar kol medem deith ṭobo
wu shariro. Wu shaphiro. yatiroith.
bpharṣoro Alohoyo dabrokh
yiḥidoyo Moran Yeshu' Mishiḥo
Hab bo'inan minokh dabthakshephotho
dMor Iseedoros ḥasyo wu malphono
dnadabar leyadaykh wu la'aynayen
balḥood 'al medeim dshofar lokh
bmarduyotho delan 'al anternetho
wu nis'or lookhein nafshon nḥeize
bḥoob wabmasabronotho. Byad
Mshiḥo Moran. Amin

Through the prayers of the Birth-Giver of God Maryam and Mor Ephrem. God Bless you.

No comments:

Post a Comment